Plotëso të dhënat e tua

KUJDES!

Sigurohu që fotoja e kuponit tatimor të jetë e plotë dhe të dallohet qartë blerja e produktit Pampers, vlera në lekë si dhe numri i kuponit tatimor. Në rast të kundërt, mund të skualifikohesh nga promocioni! Ruaj barkodet dhe kuponin tatimor deri në fund të promocionit për të tërhequr dhuratën.